نام بازیکننام تیمتعداد گل
امید داریوش پناهیوتیلیتی یک۱۲
امید هادی زادهیوتیلیتی دو۶
رضا ربیعیتعمیرات یک
عیسی عاملی مقدمیوتیلیتی یک۵
محمد محمدیستاد
پژمان رئیسیالفین دو
سجاد موسوییوتیلیتی یک۴
احمد درونایمنی
حمید وارستهیوتیلیتی یک
احسان امیریالفین یک
محمد مرادیالفین یک
آرین نوشادیتعمیرات یک
امین مقدسیتعمیرات یک
احمد اقلیماترابری
محمد ملک زادهتعمیرات یک
سعید شیخ محمودیایمنی۳
محسن رمضانیخدمات فنی
امیرحسین اسداللهیتعمیرات دو
پوریا پورخسرویوتیلیتی دو
پدرام مشاکالفین یک
احمد اله کرم پورستاد