در صورتیکه از طریق تلفن همراه وارد شده اید، جهت مشاهده بهتر تلفن همراه خود را در حالت”چرخش خودکار” قرار دهید.

جدول گروه A

تیمببردمساویباختزختامتیاز
ترابری۰۰۰۰۰۰۰۰
یوتیلیتیa۰۰۰۰۰۰۰۰
ستاد۰۰۰۰۰۰۰۰
الفینb۰۰۰۰۰۰۰۰
تعمیراتb۰۰۰۰۰۰۰۰
یوتیلیتیb۰۰۰۰۰۰۰۰

جدول گروه B

تیمببردمساویباختزختامتیاز
الفینa۰۰۰۰۰۰۰۰
تعمیراتa۰۰۰۰۰۰۰۰
ایمنی۰۰۰۰۰۰۰۰
بازرگانی۰۰۰۰۰۰۰۰
خدمات فنی۰۰۰۰۰۰۰۰
یوتیلیتیc۰۰۰۰۰۰۰۰