دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

ساعت ۱۹:۳۰: ترابری۲-یوتیلیتی۱۱a

ترابری:

گلها: وحید پرورش-هدایت موسوی

یوتیلیتیa:

گلها: امید داریوش پناه(۶گل)-حمید وارسته(۲گل)-سجاد موسوی(۲گل)-عیسی عاملی مقدم


بهترین بازیکن: امید داریوش پناه(یوتیلیتیa)

ساعت ۲۰:۳۰: الفین0b-ستاد۳

ستاد

گلها: محمد محمدی(۲)گل-رضا شاکری

الفینb

گلها:-


بهترین بازیکن مسابقه: محمد محمدی(ستاد)

ساعت ۲۱:۳۰: تعمیرات۱b-یوتیلیتی0b

تعمیراتb:

گل: امیرحسین صالحی

یوتیلیتیb:

گل:-

کارت زرد: علی خادمی


بهترین بازیکن مسابقه: ایمان پناهی(تعمیراتb)

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

ساعت۱۹: تعمیرات0b-ترابری۱

ترابری:

گلها: مهدی نارکی

کارت زرد: مهدی نارکی-هدایت موسوی

تعمیراتB:

گلها:-

کارت زرد: محسن عبدالهی


بهترین بازیکن مسابقه: مهدی نارکی

ساعت۲۰: الفین0b-یوتیلیتی۳a

یوتیلیتیa:

گلها: سجاد موسوی-عیسی عاملی-امید داریوش پناه

کارت زرد: سجاد موسوی-عیسی عاملی

الفین b:

گل:-

کارت زرد:-


بهترین بازیکن: سجاد موسوی

ساعت۲۱: یوتیلیتی۲b-ستاد۳

یوتیلیتیB:

گل: پوریا پورخسرو

کارت زرد: صادق قادری

ستاد:

گل: سجاد خدارحمی-محمد محمدی-مصطفی عزیزی

کارت زرد:-


بهترین بازیکن مسابقه: محمد محمدی

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

ساعت۱۹: ستاد۲-ترابری۰

ستاد: ۲

گلها: احمد الله کرم پور

کارت زرد: مصطفی عزیزی-کیوان بخشنده

 

ترابری: ۰

گل:-

کارت زرد: مهدی نارکی


بهترین بازیکن مسابقه: احمد الله کرم پور

ساعت۲۰: یوتیلیتی۵b-الفین0b

یوتیلیتیb:

گلها: سلمان علیپور-احمد عباسی(۲)-امید هادی زاده(۲)

کارت زرد: احمد عباسی-پوریا پورخسرو

 

الفینb:

گل:-

کارت زرد: حسن طاهری-پوریا مدرس کیا-موسی انصاری

 

ساعت۲۱: تعمیرات۲b-یوتیلیتی۴a

یوتیلیتیa

گلها: امید داریوش پناه(۲)-حمید وارسته-سجاد موسوی

کارت زرد: سجاد موسوی

 

تعمیراتb

گلها: رضا شمس-امیرحسین صالحی

کارت زرد: محسن عبدالهی


بهترین بازیکن زمین:حمید وارسته

سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

ساعت۱۹: یوتیلیتی۱b-یوتیلیتی۴a

یوتیلیتیa:

گلها: عیسی عاملی مقدم(۳)-امید داریوش پناه

کارت زرد: امین شفیعی نسب

 

یوتیلیتیb:

گل: امید هادی زاده

کارت زرد: صادق قادری-سینا دهگانی


بهترین بازیکن زمین: عیسی عاملی مقدم

ساعت۲۰: ستاد۴-تعمیراتb1

ستاد:

گلها: محمد محمدی(۲)-احمد الله کرم پور-سجاد خدارحمی

کارت زرد: رضا شاکری-مصطفی عزیزی

تعمیراتb:

امیرحسن اسدالهی

کارت زرد: احیرحسن اسدالهی

ساعت۲۱: ترابری۳-الفین۵b

ترابری:

گلها:وحید پرورش-احمد اقلیما(۲)

 

الفینb:

گلها: پژمان رئیسی(۴)-موسی انصاری


بهترین بازیکن مسابقه: پژمان رئیسی

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

ساعت۱۹: الفین۲b-تعمیرات۳b

تعمیراتb:

گلها: امیر اسدالهی(۲)-احمد علی پور

 

الفینb:

گلها: ریحان سبزواری-پژمان رئیسی


بهترین بازیکن مسابقه:

احیرحسین اسدالهی از تیم تعمیراتb

ساعت۲۰: ترابری۴-یوتیلیتی۶b

ترابری:

گلها: رحمت درخشان-ابراهیم ظرابیان-احمد اقلیما(۲)

کارت زرد: مهدی نارکی

یوتیلیتیb:

امید هادی زاده(۳)-پوریا پورخسرو(۲)-دهبانی


بهترین بازیکن مسابقه: علی خادمی از تیم یوتیلیتیb

ساعت۲۱: ستاد۲-یوتیلیتی۴a

ستاد:

گلها: جلال الدین عبدی زاده-رضا شاکری

کارت زرد: جلال الدین عبدی زاده

یوتیلیتیa:

گلها: امید داریوش پناه(۲)-محمد نجفی-حمید وارسته


بهترین بازیکن مسابقه: امید داریوش پناه(بازیکن تیم یوتیلیتیa)

سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

ساعت۱۹: بازرگانی۰-الفین۱۰a

الفینA:

گلها: پدرام مشاک(۳)-احسان امیری(۳)-اسماعیل غریبی(۲)-مهدی رضایی(۲)

کارت زرد:

بازرگانی:

گلها:

کارت زرد: نوید محمدعلی پور


بهترین بازیکن مسابقه: پدرام مشاک

ساعت۲۰: خدمات فنی۱-تعمیرات۳a

خدمات فنی:

گل: نصرالله درخشان

کارت زرد: محمدحسین برزگر

 

تعمیراتa:

گلها: محمد ملکزاده-رضا ربیعی-علی شکوهی

کارت قرمز: فرهاد شکوهی


بهترین بازیکن مسابقه: آرین نوشادی

ساعت۲۱: یوتیلیتی0c-ایمنی۳

یوتیلیتی:

گل:-

کارت زرد: حسن خلفی-رضا چناری-سعید پرویزی-جواد صالحی

ایمنی:

گلها: امیرحسین درخشان-سعید شیخ محمودی-مصطفی غضنفری

کارت زرد: امیرحسین درخشان


 

بهترین بازیکن مسابقه: سعید محمودیان

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

ساعت۱۹: یوتیلیتی۱c-بازرگانی۲

یوتیلیتیc:

گلها: جواد صالحی-

کارت زرد:

 

بازرگانی:

گلها:علی شفیعی-اسماعیل محمدی

کارت زرد:


بهترین بازیکن مسابقه: فردین محمدی پویا از تیم بازرگانی

ساعت۲۰: خدمات فنی۰-الفین۱a

الفین۱a:

گل: احسان امیری:

کارت زرد: اسماعیل غریبی-مهدی رضایی

 

خدمات فنی:

گل:-

کارت زرد: عنایت علی پور


بهترین بازیکن مسابقه: عنایت علی پور از تیم خدمات فنی

ساعت۲۱: ایمنی۳-تعمیرات0a

ایمنی:

گلها: احمد درون(۲)-مصطفی غضنفری

 

تعمیراتa:

گل:-

کارت زرد: یاسر نظری


بهترین بازیکن زمین: احمد درون از تیم ایمنی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

ساعت۱۹: تعمیرات۱۵a-بازرگانی۰

تعمیراتa:

گلها: رضا ربیعی(۴)-محمد ملکزاده(۳)-آرین نوشادی(۴)-فرهاد شکوهی-امین مقدسی(۳)

 

بازرگانی:

گلها:-

ساعت۲۰: ایمنی۱-خدمات فنی۱

خدمات فنی:

گل: نجاتی

ایمنی:

گل: شیخ محمودی


بهترین بازیکن: مصطفی غضنفری

ساعت۲۱: یوتیلیتی0c-الفین۴a

الفینa:

گلها: مهدی مرادی(۴)گل

یوتیلیتیc:

گل:-

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

ساعت۱۹: ایمنی۳-الفین۲a

ایمنی:

گلها: احمد درون(۲)-سعید شیخ ممو

الفین a:

گلها: شایان غلامی(۲)


بهترین بازیکن زمین: محمد هاشمی از تیم ایمنی

ساعت۲۰: تعمیرات۵a-یوتیلیتی۱c

تعمیراتa:

گلها: یاسر نظری(۲)-رضا ربیعی-فرهاد شکوهی-امین مقدسی

یوتیلیتیc:

بهنام حسن زاده


بهترین بازیکن زمین: یاسر نظری از تیم تعمیرات a

ساعت۲۱: بازرگانی۱-خدمات فنی۷

خدمات فنی:

امین کاظم نژاد(۲)-محسن رمضانی(۳)-محمدحسین برزگر(۲)

کارت زرد: عنایت علیپور

 

بازرگانی:

گل: علی شفیعی زاده


بهترین بازیکن: امین کاظم نژاد از تیم خدمات فنی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

ساعت۱۹: خدمات فنی۳-یوتیلیتی۳c

خدمات فنی:

گلها: عابد افروش-محسن رمضانی-نصرالله درخشان

کارت زرد: محسن رمضانی

 

یوتیلیتیc:

گلها: ابراهیم درودفر-حسن خلفی-رامین طیبی


بهترین بازیزکن مسابقه: حسن خلفی از تیم یوتیلیتیc

ساعت۲۰: بازرگانی۰-ایمنی۵

بازرگانی:

گل:-

کارت زرد:-

ایمنی۵:

گلها: فرشاد گودرزی-امیرحسین احمدی‌نژاد(۲)-شاهین بهزادی


بهترین بازیکن زمین: سعید محمودیان از تیم ایمنی

ساعت۲۱: تعمیرات۱a-الفین۲a

الفینa:

گلها: اسماعیل غریبی-احسان امیری خو

کارت زرد: پدرام مشاک-مهرداد محمدی

کارت قرمز: فرزین عبدی نسب

تعمیراتa:

گل: رضا ربیعی

کارت زرد: فرهاد شکوهی


بهترین بازیکن مسابقه: اسماعیل غریبی از تیم الفینa

نیمه نهایی

پنجشنبه ۲۰/۰۲/۱۴۰۲: 

ساعت ۲۰: یوتیلیتیa-الفینa

ساعت ۲۱: ایمنی-ستاد


نهایی

سه شنبه ۲۵/۰۲/۱۴۰۲: 

رده بندی:

ساعت:۱۹:۳۰

فینال:

۲۰:۳۰