شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

ساعت ۱۹: ترابری-یوتیلیتیa

آمار و شرح مسابقه

(پس از انجام مسابقه، گزارش بازی منتشر خواهد شد)

ساعت ۲۰: الفینb-ستاد

آمار و شرح مسابقه

(پس از انجام مسابقه، گزارش بازی منتشر خواهد شد)

ساعت ۲۱: تعمیرات b-یوتیلیتیb

گزارش بازی:

(پس از انجام مسابقه، گزارش بازی منتشر خواهد شد)

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

ساعت۱۹: تعمیراتb-ترابری

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۰: الفین b-یوتیلیتیa

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۱: یوتیلیتیB-ستاد

آمار و شرح مسابقه:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

ساعت۱۹: ستاد-ترابری

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۰: یوتیلیتیb-الفینb

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۱: تعمیراتb-یوتیلیتیa

آمار و شرح مسابقه:

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

ساعت۱۹: یوتیلیتیb-یوتیلیتیa

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۰: ستاد-تعمیراتb

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۱: ترابری-الفینb

آمار و شرح مسابقه:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

ساعت۱۹: الفینb-تعمیراتb

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۰: ترابری-یوتیلیتیb

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۱: ستاد-یوتیلیتیa

آمار و شرح مسابقه:

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

ساعت۱۹: بازرگانی-الفینa

آمار و شرح مسابقه:

(پس از انجام مسابقه، گزارش بازی منتشر خواهد شد)

ساعت۲۰: خدمات فنی-تعمیراتa

آمار و شرح مسابقه:

(پس از انجام مسابقه، گزارش بازی منتشر خواهد شد)

ساعت۲۱: یوتیلیتیc-ایمنی

آمار و شرح مسابقه:

(پس از انجام مسابقه، گزارش بازی منتشر خواهد شد)

سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

ساعت۱۹: یوتیلیتیc-بازرگانی

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۰: خدمات فنی-الفینa

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۱: ایمنی-تعمیراتa

آمار و شرح مسابقه:

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

ساعت۱۹: تعمیراتa-بازرگانی

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۰: ایمنی-خدمات فنی

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۱: یوتیلیتیc-الفینa

آمار و شرح مسابقه:

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

ساعت۱۹: ایمنی-الفینa

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۰: تعمیراتa-یوتیلیتیc

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۱: بازرگانی-خدمات فنی

آمار و شرح مسابقه:

سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

ساعت۱۹: خدمات فنی-یوتیلیتیc

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۰: بازرگانی-ایمنی

آمار و شرح مسابقه:

ساعت۲۱: تعمیراتa-الفینa

آمار و شرح مسابقه:

نیمه نهایی

فینال