گزارش تصویری؛ اتمام کار اجرایی خطوط لوله به مخزن اتان