.

ردیفنام سهامداردرصد سهام
۱شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس۴۶.۳۷ %
۲شرکت پتروشیمی ممسنی۱۰.۸۰ %
۳شرکت پتروشیمی کازرون۱۰.۸۰ %
۴شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت۱۰.۲۳ %
۵شرکت پتروشیمی بروجن۹.۰۵ %
۶شرکت گروه مالی سپهر صادرات۱۱.۷۰ %
۷شرکت برج آوران ابنیه مبین۱.۰۶ %