سهام داران

.

ردیفنام سهامداردرصد سهام
1شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس46.37 %
2شرکت پتروشیمی ممسنی10.80 %
3شرکت پتروشیمی کازرون10.80 %
4شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت10.23 %
5شرکت پتروشیمی بروجن9.05 %
6شرکت گروه مالی سپهر صادرات11.70 %
7شرکت برج آوران ابنیه مبین1.06 %