بازدید دانشجویان دانشکده نفت و گاز از پتروشیمی گچساران