تدوین نظام جامع سازمانی در هلدینگ خلیج فارس

مهندس ربیعی در خصوص تغییرات در منابع انسانی شرکت نیز گفت: سیاست ما در مورد منابع انسانی استفاده از نیروهای حرفه ای است، ستاد هلدینگ خلیج فارس جای کارآموزی برای افراد نیست بنابراین باید سعی کنیم بیاموزیم و از نظر حرفه ای خود را ارتقا دهیم. ... ادامه خبر