قابل توجه کلیه پرسنل محترم؛
لطفاً به فرم زیر مراجعه و پس از وارد نمودن مشخصات خود، فیلم پیوست را مشاهده فرمایید.
دیدن این ویدیو برای تمامی افراد سازمان مطابق با استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات الزامی می باشد و ابتدای مهرماه بصورت تصادفی اجرای آن در فرآیند های کاری برای دریافت گواهی ملی امنیت اطلاعات شرکت پتروشیمی گچساران ممیزی می گردد و عواقب عدم رعایت آن متوجه شخص ممیزی شونده و مدیریت مربوطه می باشد.
با تشکر
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات