۱۱گل:

مصطفی عزیزی(ایمنی)

۱۰گل:

سجاد موسوی(حراست)

۹گل:

وحید پرورش(گلساران)

۸گل:

مجید موسوی(حراست)

۷گل:

محمد محمدی(حراست)