کوچک

[button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”red”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”magenta”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”pink”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”orange”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”green”]عنوان نمونه[/button]
[hr]
[button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”blue”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”grey”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”black”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”purple”]عنوان نمونه[/button]

[hr]

متوسط

[button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”red”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”magenta”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”pink”]عنوان نمونه[/button]

[button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”orange”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”green”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”blue”]عنوان نمونه[/button]
[hr]
[button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”grey”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”black”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”purple”]عنوان نمونه[/button]

[hr]

بزرگ

[button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”red”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”magenta”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”pink”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”orange”]عنوان نمونه[/button]
[hr]
[button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”green”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”blue”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”grey”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”black”]عنوان نمونه[/button]

[hr]

[button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”purple”]عنوان نمونه[/button]

[hr]

[pre]
[button link=”#” size=”small” color=”color name” type=”glossy”]عنوان نمونه[/button]

[button link=”#” size=”medium” color=”color name” type=”glossy”]عنوان نمونه[/button]

[button link=”#” size=”large” color=”color name” type=”glossy”]عنوان نمونه[/button]
[/pre]

[hr_top]

کوچک

[button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”red” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”magenta” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”pink” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”orange” type=”simple”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”green” type=”simple”]عنوان نمونه[/button]

[hr]

[button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”blue” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”grey” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”black” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”small” color=”purple” type=”simple”]عنوان نمونه[/button]

[hr]

متوسط

[button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”red” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”magenta” type=”simple”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”pink” type=”simple”]عنوان نمونه[/button]

[button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”orange” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”green” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”blue” type=”simple”]عنوان نمونه[/button]

[hr]

[button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”grey” type=”simple”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”black” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”medium” color=”purple” type=”simple”]عنوان نمونه[/button]

[hr]

بزرگ

[button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”red” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”magenta” type=”simple”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”pink” type=”simple”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”orange” type=”simple”]عنوان نمونه[/button]
[hr]
[button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”green” type=”simple”]عنوان نمونه[/button] [button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”blue” type=”simple”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”grey” type=”simple”]عنوان نمونه[/button][button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”black” type=”simple”]عنوان نمونه[/button]
[hr]
[button target=”_self” link=”#” size=”large” color=”purple” type=”simple”]عنوان نمونه[/button]

[hr]

[pre]
[button link=”#” size=”small” color=”color name” type=”simple”]عنوان نمونه[/button]

[button link=”#” size=”medium” color=”color name” type=”simple”]عنوان نمونه[/button]

[button link=”#” size=”large” color=”color name” type=”simple”]عنوان نمونه[/button]
[/pre]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *