تلفنهای داخلی پتروشیمی گچساران-نسخه آزمایشی

جهت یافتن تلفن مورد نظر به بخش “جستجو” مراجعه فرمایید

پیش شماره مجتمع: ****۰۷۴۳۱۱۹ // پیش شماره تهران: ۰۲۱۵۷۹۸۵۰۰۰

واحدنامنام خانوادگیمجتمعتهران
مدیریت عاطفهعباسی۹۳۰۰
مدیریتمریمعلی ویسی۵۰۰
مدیر عامل یدالهمصدقی فرد۹۳۰۱۵۰۱
مدیریت بهارهافشون پور۹۳۱۰
مدیریت مسعودسیاه پور۹۳۱۱
مدیریت مهدی مشتری۹۳۱۲۵۰۸
مدیریت حامیفرهادی۹۳۱۳
مدیریت حسیندیوان بچاری۹۳۱۴
مشاور -مالیمرتضیبیدوختی۵۰۶
مشاور-مدیریتکوروشقاسمیان۵۰۷
کشیک ارشد جلال الدین- محمد-صالحعبدی زاده- نارکی-اسماعیلی۹۳۱۵
الفین روح الهبهادرنژاد۹۵۷۰
الفین مهدیفهیم۹۵۷۱
الفین محسنبک زاده۹۵۷۲
الفین مجید- روح اله- ابوذردیبایی- بهوندی- رشیدی۹۵۷۳
الفین داریوشپایان۹۵۷۴
الفینHotline OlefinHotline Olefin۹۵۷۵
الفینHot Section OlefinHot Section Olefin۹۵۷۶
الفینCold Section OlefinCold Section Olefin۹۵۷۷
الفیناتاق مهندسی الفیناتاق مهندسی الفین۹۵۷۸
الفیناتیلناتیلن- قاسمی پور مدیریت طرح۹۵۷۹
الفینبنیامینکاویه۹۵۸۰
اتیلن غربایستگاه اتیلن غربایستگاه اتیلن غرب۹۵۸۵
یوتیلیتیمسئول دفترمسئول دفتر۹۶۰۰
یوتیلیتی علی اکبرگلستان نژاد۹۶۰۱
یوتیلیتی جاسمبویر۹۶۰۲
یوتیلیتی شهرامامیان پور۹۶۰۳
یوتیلیتی هیبت الهبشارتی۹۶۰۴
یوتیلیتی مسعودامینی۹۶۰۵
یوتیلیتیASU UtilityASU Utility۹۶۰۶
یوتیلیتیپساب آفسایتپساب آفسایت۹۶۰۷
یوتیلیتیواحد کنترل بخارواحد کنترل بخار۹۶۰۸
یوتیلیتیواحد کنترل آبواحد کنترل آب۹۶۰۹
یوتیلیتی سرشیفت واحد آب سرشیفت واحد آب۹۶۱۰
یوتیلیتیسر شیفت واحد ASUسر شیفت واحد ASU۹۶۱۱
واحد نگهداری و تعمیراتمسئول دفترمسئول دفتر۹۵۰۰
سرپرست واحد نگهداری و تعمیرات غلام حسین معصومیمعصومی۹۵۰۱
نگهداری و تعمیرات بهناماحمدی۹۵۰۲
نگهداری و تعمیرات محمدبراتی۹۵۰۳
واحد نگهداری و تعمیرات فریدکاظمی۹۵۰۴
نگهداری و تعمیرات روح الهدرخشان۹۵۰۵
نگهداری و تعمیرات محسنعلیزاده۹۵۰۶
نگهداری و تعمیرات امینفرهمندیان۹۵۰۷
نگهداری و تعمیراتابزاردقیق یوتی-آرشابزاردقیق یوتی-نارکی۹۵۰۸
نگهداری و تعمیراتعادلحمیدی۹۵۰۹
نگهداری و تعمیرات محسنخسروی۹۵۱۰
نگهداری و تعمیراتبرق الفینبرق الفین-امید قره قانی۹۵۱۱
نگهداری و تعمیراتپست برق اسسکوپست برق اسسکو۹۵۱۲
نگهداری و تعمیراتمرصاددشت پور۹۵۱۳
نگهداری و تعمیرات داوودفدایی۹۵۱۴
نگهداری و تعمیراتواحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیراتواحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات۹۵۱۵
نگهداری و تعمیراتبهنامخلیلی۹۵۱۶
نگهداری و تعمیراتجوادکمالوند۹۵۱۷
نگهداری و تعمیراتواحد برق یوتیلیتیواحد برق یوتیلیتی۹۵۱۸
خدمات فنی و مهندسیمسئول دفترمسئول دفتر۹۴۴۰
سرپرست خدمات فنی و مهندسی کوروشعباسی۹۴۴۱
خدمات فنی و مهندسی علمدارجعفری۹۴۴۲
خدمات فنی و مهندسی محسنتاج گردون۹۴۴۴
خدمات فنی و مهندسی مهردادذاکر۹۴۴۵
خدمات فنی و مهندسی اسحاقمحمدی۹۴۴۶
خدمات فنی و مهندسی محسنقادری۹۴۴۷
خدمات فنی و مهندسینصرالهدرخشان۹۴۴۸
خدمات فنی و مهندسی امینکاظم نژاد۹۴۴۹
خدمات فنی و مهندسیواحد آزمایشگاهواحد آزمایشگاه۹۴۵۰
خدمات فنی و مهندسیثریابهزادی۹۴۵۱
خدمات فنی و مهندسیشیفت آزمایشگاهشیفت آزمایشگاه۹۴۵۲
خدمات فنی و مهندسیسعیدصالحی۹۴۵۳
خدمات فنی و مهندسیواحد برنامه ریزی مهندسی عمومیواحد برنامه ریزی مهندسی عمومی۹۴۵۵
خدمات فنی و مهندسیواحد ابزاردقیق مهندسی عمومیواحد ابزاردقیق مهندسی عمومی۹۴۵۶
خدمات فنی و مهندسیواحد برق مهندسی عمومیواحد برق مهندسی عمومی۹۴۵۷
خدمات فنی و مهندسیواحد مکانیک مهندسی عمومیواحد مکانیک مهندسی عمومی۹۴۵۸
خدمات فنی و مهندسی سعیدزارع۹۴۶۰
خدمات فنی و مهندسیفرایند یوتیلیتی- محمد جوادفرایندیوتیلیتی- بیژن منش۹۴۶۱
ایمنی و آتش نشانیمسئول دفترمسئول دفتر۹۳۷۰
سرپرست سلامت ،ایمنی و محیط زیست (HSE) سجادامیری۹۳۷۱
ایمنی و آتش نشانی علیسینا۹۳۷۲
ایمنی و آتش نشانی مصطفیغضنفری۹۳۷۳
ایمنی و آتش نشانی حسنمحمدی۹۳۷۴
ایمنی و آتش نشانی محمدطاهردیباجی۹۳۷۵
ایمنی و آتش نشانیواحد سلامتواحد سلامت۹۳۷۶
واحد ایمنی و آتش نشانیواحد عملیات آتش نشانیواحد عملیات آتش نشانی۹۱۲۵
ایمنی و آتش نشانیدرمانگاهدرمانگاه۹۱۱۵
منابع انسانی عاطفهجوکار۹۳۴۰
سرپرست منابع انسانی سید امیرحسنحسینی۹۳۴۱
منابع انسانی مرتضیعبدی زاده۹۳۴۲
منابع انسانی کوروشدستفال۹۳۴۳
منابع انسانی علی اصغرنشان زاده۹۳۴۴
منابع انسانی احمداله کرم پور۹۳۴۵
منابع انسانی جوادمظفری۹۳۴۶
منابع انسانی احساننوروزنژاد۹۳۴۷
منابع انسانی محسنحامدی۹۳۴۸
منابع انسانی حکیمهجلیل فر۹۳۴۹
منابع انسانی روح الهباهوش۹۳۵۰
منابع انسانی محمدعلوی۹۳۵۱
منابع انسانی سانازقلی زاده۹۳۵۲
منابع انسانیامور نقلیهامور نقلیه۹۳۵۳
منابع انسانیعلینظری فر۹۳۵۴
منابع انسانیخدمات پروازیخدمات پروازی۹۳۵۵
منابع انسانیرستوران گلسارانرستوران گلساران۹۳۵۶
منابع انسانی حسنباشتی۹۳۵۷
منابع انسانی رضابهمنچه۹۳۵۸
حراست فرشیدزمانی۹۳۲۰
رئیس حفاظت،حراست و امنیت ابراهیمقابضی۹۱۱۰
حراستحراست ساختمان مهندسیحراست ساختمان مهندسی۹۳۲۱
حراستورود/خروج کالاورود/خروج کالا۹۳۲۲
حراستامور مراجعینامور مراجعین۹۳۲۳
حراستصدور کارتصدور کارت۹۳۲۴
حراستافسرشیفتافسرنگهبان۹۳۲۵
حراستحراست کمپ گلسارانحراست کمپ گلساران۹۳۲۶
حراستافسر ارشدافسر ارشد۹۳۲۷
حراست مانیتورینگ مانیتورینگ۹۳۲۸
سرپرست فناوری اطلاعات،ارتباطات و امنیت (فاوا) محمدمظفری۹۵۵۱۵۵۱
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)اتاق سرور گلساراناتاق سرور گلساران۹۵۵۲
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) سجادخدارحمی۹۵۵۳
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) محمددرویشی۹۵۵۴
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) یاشارفرهمندیان۹۵۵۵
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)علی محمدصدوقی۵۵۲
سرپرست روابط عمومی آرشکنارکوهی۹۴۰۱
روابط عمومی سروشگشتاسبی۹۴۰۲
امور حقوقی و پیمانهانویدحجت نیا۵۲۰
سرپرست امور حقوقی و پیمانهامهدی بناپور۵۲۱
امور حقوقی و پیمانها رضاروانگرد۹۴۳۱
امور حقوقی و پیمانهافرهادشیفته۵۲۲
امور حقوقی و پیمانهامریمخواجویی۵۲۳
امور حقوقی و پیمانها قاسمسلیمانی۹۴۳۲
امور مالیالهاممشایخی۹۳۹۰۵۱۰
مدیر مالیکوروشمعظمی گودرزی۹۳۹۱۵۱۱
امور مالی امیندهقانی۹۳۹۲
امور مالی اله کرمایاز۹۳۹۳
امور مالیمحمدکاظمفتحی۹۳۹۴
امور مالیهانیهمیرزمانی۵۱۲
امور مالیمهساخدادادی۵۱۳
امور مالیفاطمهعبدشاهی۵۱۷
امور مالی-اداریمیلادکرمی۵۱۴
امور مالی مجیداصلی نیا۹۳۹۵
امور مالی - حسابرسحسابرس۱حسابرس۱۵۴۲
امور مالی - حسابرسحسابرس۲حسابرس۲۵۴۳
امور مالی - حسابرسحسابرس۳حسابرس۳۵۴۴
سرپرست حسابرسی داخلیحسنجباری۹۴۱۱
حسابرسی داخلی مهنازفاضلی۹۴۱۲
بازرگانیمسئول دفترمسئول دفتر۹۶۴۰
مدیر پروژه و سرپرست بازرگانی محمدرضاشکارزاده۹۶۴۱۵۰۳
بازرگانی حبیبعزت حقیقی۹۶۴۲
بازرگانی مژگاندیانتی۹۶۴۳
بازرگانی عبدالرحیمامیری۹۶۴۴
بازرگانی سیامکرودشت۹۶۴۵
بازرگانی محسنمحمدی فر۹۶۴۶
بازرگانی ریحان سبحان پور۹۶۴۷
بازرگانی محمدنادریان۹۶۴۸
بازرگانی ولیدهگانی۹۶۴۹
بازرگانی پارساساریخانی۹۶۵۰
بازرگانی پروانههاشمی۹۶۵۱
بازرگانی یاسینمرتعش۹۶۵۲
بازرگانی فرجقبادی۹۶۵۳
بازرگانی سیماعزیزی۹۶۵۴
بازرگانیشیفت شب بازرگانیشیفت شب بازرگانی۹۶۵۵
مدیریت طرح محسنرمضانی۹۷۲۰
مدیر پروژه mc ناصرجورابچیان۹۷۲۱۵۶۱
مدیریت طرح داریوشحیدرزاده۹۷۲۲
مدیریت طرح حمیدرضاعطارزاده۹۷۲۳
مدیریت طرح منصورلاری۹۷۲۴
مدیریت طرح پایپینگ مدیریت طرح پایپینگ مدیریت طرح۹۷۲۵
مدیریت طرح بهناممجیدی۹۷۲۶
مدیریت طرح حسنمحمودنژاد۹۷۲۷
مدیریت طرح بابکحبیبی نژاد۹۷۲۸
مدیریت طرح حمیدمقیمی۹۷۲۹
مدیریت طرح مهراندانشفر۹۷۳۰
آبدارخانه - منابع انسانیآبدارخانه ساختمان مهندسیآبدارخانه ساختمان مهندسی۹۷۰۰
آبدارخانه - یوتیلیتیآبدارخانه یوتیلیتیآبدارخانه یوتیلیتی۹۷۰۱
آبدارخانه -خدمات فنی و مهندسیآبدارخانه مهندسی و تعمیراتآبدارخانه مهندسی و تعمیرات۹۷۰۲
آبدارخانه - مدیریت تهران ۱۳۰۲بهروز - مجتبیصانع دوست - مجیدی۵۹۱
آبدارخانه - بازرگانی و MC تهران ۱۳۰۶-۱۳۰۷اصغرنصیرزاده۵۹۲