(مهندس مسعود شفیعی)

تا رسیدن به هدف نهایی که همانا راه اندازی مجتمع و رسیدن به محصول با کیفیت است، راه کوتاه و دشواری باقی مانده که امیدوارم با یاری خداوند، همت و تلاش و همراهی تمامی اعضا اعم از کارفرما، مدیریت طرح، مشاوران و پیمانکاران، در سال پیش رو به برنامه موردنظر دست یابیم.