*یکشنبه۱۴۰۰/۱۱/۱۷ *ساعت: ۱۸:۳۰ *نتیجه نهایی: خامی ۸-کالا۲


←کالا(انبار):

گلها: مسعود آذرگون (۱۱)-اسماعیل محمدی (۲۱)

کارت زرد: مسعود آذرگون

←خامی(مدیریت طرح):

گلها:سجاد دلروز ( ۱۹-۳۳-۳۴)-محسن رمضانی (۲۰)-محسن علیزاده (۲۳-۲۸)-وحید قاسمی پور (۲۷)-بهرام مرادیان(۳۹)


بهترین بازیکن زمین: سجاد دلروز


مشاهده تصاویر این مسابقه

*یکشنبه۱۴۰۰/۱۱/۱۷ *ساعت: ۱۹:۳۰ *نتیجه نهایی: گلساران۱-ترابری۰


←گلساران:

گلها: مهدی اسدپور(۴۰)

کارت زرد: مهدی اسدپور

←ترابری:

کارت زرد:حافظ اکبری


بهترین بازیکن زمین: مهدی اسدپور


مشاهده تصاویر این مسابقه

*پنجشنبه۱۴۰۰/۱۱/۲۱ *ساعت: ۱۸:۳۰ *نتیجه نهایی: گلساران۴-خامی۲


←گلساران:

گلها: احسان اسدی(۱۹)-وحید پرورش(۲۲-۲۴-۲۷)

کارت زرد: جواد مظفری-سجاد محمدی

←خامی:

گلها: علی مرادی(۲۸)-سجاد دلروز(۲۹)

کارت زرد:حسام امدادی-وحید قاسمی پور


بهترین بازیکن زمین: وحید پرورش(گلساران)


مشاهده تصاویر این مسابقه

*جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ *ساعت: ۱۷ *نتیجه نهایی: ترابری۷-کالا۱


←ترابری ۷:

گلها: امیرحسین درخشان(۱۸-۳۹)-احسان نجاتی(۳۱)-حسن باشتی(۳۳-۳۸)-مهدی گشتاسبی(۳۴-۳۵)

کارت زرد: حسین مطهری(۳۹)

←کالا ۱:

گل: رحیم امیری(۲۵)

کارت زرد:جاسم بویر(۱۶)


بهترین بازیکن زمین: امیرحسین درخشان(ترابری)


مشاهده تصاویر این مسابقه

*یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ *ساعت: ۱۸ *نتیجه نهایی: گلساران۱۱-کالا۰


←کالا ۰:

گلها:

کارت زرد:-

←گلساران۱۱:

گل: سجاد محمدی(۲-۷-۳۹-۴۰)-وحید پرورش(۱۱-۱۷-۱۹-۲۸-۳۳-۳۷)-احسان اسدی(۱۰)

کارت زرد:-


بهترین بازیکن زمین: احسان اسدی(گلساران)


مشاهده تصاویر

*یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ *ساعت: ۱۹*نتیجه نهایی: ترابری۳-خامی۱


←ترابری ۳:

گلها: مهدی گشتاسبی(۱۱-۱۳)-حسن باشتی(۲۵)

کارت زرد:-

کارت قرمز: حسین مطهری(۱۵)

←خامی۱:

گل: سجاد دلروز(۳)

کارت زرد:محسن علیزاده(۳۸)


بهترین بازیکن زمین: مهدی گشتاسبی(ترابری)


مشاهده تصاویر

*سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ *ساعت: ۱۸:۳۰ * نتیجه نهایی: صنعت پتروشیمی۱-راکتور۴


←راکتور:

گلها: امید داریوش پناه(۷ و ۲۲)-جلال عبدی زاده(۳۸ و ۳۹)

کارت زرد: سجاد بهمنچه(۳۴)-جلال عبدی زاده(۴۰)

←صنعت پتروشیمی:

گل: شهرام جهانگیری(۱۰)

کارت زرد:عارف آتش زر(۱)-عنایت علیپور(۲۶)-قاسم سلیمانی(۲۸)


بهترین بازیکن زمین: امید داریوش پناه


مشاهده تصاویر این مسابقه

*سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ *ساعت: ۱۹:۳۰ * نتیجه نهایی: ایمنی۳-تعمیرات۲


←ایمنی:

گلها: ابراهیم جشیره نژاد(۱)-پدرام آبروشن(۳۲)-مصطفی عزیزی(۳۹)

کارت زرد: مصطفی غضنفری(۲۳)

←تعمیرات:

گلها: ایوب طیبی(۳)-محمد ملکزاده(۱۹)

کارت زرد:یاسر نظری(۳۵)


بهترین بازیکن زمین: ابراهیم جشیره نژاد


مشاهده تصاویر این مسابقه

*جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۲*ساعت: ۱۵ * نتیجه نهایی: ایمنی۱-راکتور۱


←راکتور ۱:

گل: نصراله درخشان(۱۵)

کارت زرد:

←ایمنی ۱:

گل: امید داریوش پناه-گل بخودی(۱)

کارت زرد:رحمت شفیعی(۱۱)-مصطفی غضنفری(۳۰)-ابراهیم جشیره(۴۰)


بهترین بازیکن زمین: رضا دانش پژوه(ایمنی)


مشاهده تصاویر این مسابقه

*جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۲*ساعت: ۱۶* نتیجه نهایی: حراست۲-تعمیرات۲


←حراست ۲:

گل: محمد محمدی(۱۷)-محمد ملکزاده-گل بخودی(۲۴)

کارت زرد: آرین نوشادیان(۲۶)-مجید موسوی(۳۰)

←تعمیرات ۲:

گل: علی شکوهی(۲)-رحمت درخشان(۲۷)

کارت زرد:وحید انصاری(۲۸)


بهترین بازیکن زمین: وحید انصاری(تعمیرات)

 


مشاهده تصاویر این مسابقه

*سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۶*ساعت: ۱۸* نتیجه نهایی: ایمنی۷-صنعت۱


←ایمنی ۷:

گل: پدرام آبروشن(۱و۲۷)-ابراهیم جشیره(۱۵)-مصطفی عزیزی(۲۶و۳۳و۳۹)-رحمت شفیعی(۳۱)

کارت زرد: رضا دانش پژوه(۱۱)-ابراهیم جشیره(۳۰)-رحمت شفیعی(۲۹)-پدرام آبروشن(۴۰)

←صنعت۱:

گل: مرتضی تابان(۲۳)

کارت زرد:

کارت قرمز: عنایت علیپور(۳۱)


بهترین بازیکن زمین: مصطفی عزیزی(ایمنی)


مشاهده تصاویر این مسابقه

*سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۶*ساعت: ۱۹* نتیجه نهایی: حراست۳-راکتور۳


←حراست۳:

گل: مجید موسوی(۲)-مجید موسوی(۱۰)-مجید موسوی(۳۱)

کارت زرد: عیسی عاملی مقدم(۱۴)-مجید موسوی(۲۴)-سجاد موسوی(۲۹)

←راکتور۳:

گل: امید داریوش پناه(۲۷)-سجاد بهمنچه(۳۵)-امید داریوش پناه(۳۹)

کارت زرد:فرهاد شکوهی(۲۲)-سجاد بهمنچه(۲۴)-مرتضی عبدی زاده(۲۸)


بهترین بازیکن زمین: جلال عبدی زاده(راکتور)


مشاهده تصاویر این مسابقه

*پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸*ساعت: ۱۸* نتیجه نهایی: تعمیرات۳-راکتور۳


←تعمیرات۳:

گلها: علی شکوهی(۳)-رحمت درخشان(۲۲)-ایوب طیبی(۳۲)

کارت زرد: علی شکوهی(۲۵)-کیوان بخشنده(۴۰)

کارت قرمز: علی شکوهی(۴۰)

←راکتور۳:

گلها: امید داریوش پناه(۳)-جلال عبدی زاده(۱۶)-فرهاد شکوهی(۴۰)

کارت زرد:امین کاظم نژاد(۹)-نصرالله درخشان(۲۳)-امید داریوش پناه(۳۱)

کارت قرمز: نصرالله درخشان(۳۶)


بهترین بازیکن زمین: ایوب طیبی(تعمیرات)


مشاهده تصاویر این مسابقه

*پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸*ساعت: ۱۹* نتیجه نهایی: حراست۱۵-صنعت۰


←حراست ۱۵:

گلها:سجاد موسوی(۳و۸و۱۵و۱۸و۲۸و۳۹و۴۰)-آرین نوشادیان(۹)-محمد محمدی(۱۴و۳۳و۳۴و۳۶)-ابراهیم قابضی(۳۰)-عیسی عاملی مقدم(۳۴)-احمد اسدی(۴۰)

کارت زرد:

←صنعت ۰:

گلها:

کارت زرد:

کارت قرمز:


بهترین بازیکن زمین: سجاد موسوی(حراست)


مشاهده تصاویر این مسابقه

*سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۳*ساعت: ۱۸* نتیجه نهایی: حراست۷-ایمنی۰


←حراست ۷:

گلها:محمد محمدی(۱۰)-عیسی عاملی مقدم(۲۲)-مجید موسوی(۲۴-۲۵)-سجاد موسوی(۲۸-۳۳)-ابراهیم قابضی(۳۷)

کارت زرد: سجاد موسوی(۳۰)-احمد اسدی(۳۴)

←ایمنی ۰:

گلها:

کارت زرد:جمشید تقوی(۳۹)

کارت قرمز:


بهترین بازیکن زمین: 


مشاهده تصاویر این مسابقه

*سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۳*ساعت: ۱۹* نتیجه نهایی: تعمیرات۳-صنعت۰


←تعمیرات ۳:

گلها: عدم حضور حریف

کارت زرد:

←صنعت ۰:

گلها:

کارت زرد:

کارت قرمز:


بهترین بازیکن زمین: 


مشاهده تصاویر این مسابقه(به زودی)

*جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ *ساعت: ۱۵*نیمه نهایی: گلساران ۲-ایمنی۱


←گلساران۲: 

گلها: احسان اسدی(۲۳)-رحمت گلستانی(۲۸)

کارت زرد:سجاد محمدی(۲)-مهدی اسدپور(۲۸)-جواد مظفری(۳۲)-اقلیما(۳۷)

کارت قرمز: جواد مظفری(۳۶)

←ایمنی۱:

گل: مصطفی عزیزی(۳۹)

کارت زرد:علی نظری(۲)-ابراهیم جشیره(۲۷)-مصطفی عزیزی(۳۶)


بهترین بازیکن زمین: رحمت گلستانی(گلساران)


مشاهده تصاویر

*جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ *ساعت: ۱۶*نیمه نهایی: حراست۶-ترابری۲


←حراست ۶:

گلها: محمد محمدی(۱۰)-سامان مرسلی،گل بخودی(۲۰)-مجید موسوی(۲۵)-ابراهیم قابضی(۳۰)-مجید موسوی(۳۷)-ابراهیم قابضی(۴۰)

کارت زرد:- مجید موسوی(۲۳)-آرین نوشادیان(۳۲)

کارت قرمز:

←ترابری۲:

گل: حافظ اکبری(۱۱)-حسن باشتی(۴۰)

کارت زرد:

کارت قرمز: حافظ اکبری


بهترین بازیکن زمین:آرین نوشادیان(حراست)


مشاهده تصاویر

*سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ *ساعت: ۱۵*رده بندی: ایمنی۸-ترابری۱


←ایمنی۸:

گلها: مصطفی عزیزی(۱۶-۲۳-۳۵-۳۸-۳۹-۴۰)-ابراهیم جشیره(۱۸-۲۶)

کارت زرد:- 

کارت قرمز:

←ترابری۱:

گل: امیرحسین درخشان(۹)

کارت زرد:احسان نجاتی(۵)

کارت قرمز: 


بهترین بازیکن زمین:پدرام آبروشن


مشاهده تصاویر

*سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ *ساعت: ۱۶*فینال: حراست۴-گلساران۰


←حراست۴:

گلها: سجاد موسوی(۷)-عیسی عامی مقدم(۳۶-۴۰)-مجید موسوی(۴۰)

کارت زرد:- سید رضا موسوی(۳۴)

کارت قرمز:

←گلساران۰:

گل:-

کارت زرد:

کارت قرمز: سجاد محمدی(۳۵)-مهدی اسدپور(۳۹)


بهترین بازیکن زمین: عیسی عاملی مقدم(حراست)


مشاهده تصاویر