» همه سهامداران

همه سهامداران

ردیف

نام سهامدار

درصد سهام

1

شرکت پتروشیمی ممسنی

22/32 %

2

شرکت پتروشیمی کازرون

%22/32

3

شرکت پتروشیمی دهدشت

%21/14

4

شرکت پتروشیمی بروجن

%18/69

5

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

%10/65

6

بانک صادرات ایران

%2/69

7

شرکت بیمه توسعه

%2/19

8

شرکت پلیمر دهدشت

 %0/00001