“مدل شایستگی های مدیران کمیاب” که در این کتاب معرفی شده است، از دو جنبه به پرورش شایستگی های مدیریتی توجه دارد:
۱- شایستگی هایی که مدیران جهت مدیریت خود و ارتباط با انسانها به آنها نیاز دارند
۲- شایستگی های مورد نیاز برای موفقیت در کسب و کار

این دو دسته شایستگی را با عنوان مهارتهای نرم نام گذاری کرده و مهارتهایی را که از طریق دوره های آموزشی رسمی و دانشگاهی قابل آموزش هستند و جنبه تخصصی دارند، با عنوان مهارتهای سخت میشناسیم.

مفاهیم ارائه شده در این کتاب بر مبنای سه نظریه علمی ذیل شکل گرفته اند:

· نظریات دکتر دانیل گلمن در مورد هوش هیجانی و کاربرد آن در رهبری و محیط کار
· مدل شایستگی های Hay/McBer
· روش یادگیری خودانگیخته ریچارد بویاتزیس

استفاده از این مدل به خواننده کمک خواهد کرد که انبوهی از مهارتها و شایستگی های مدیریتی را که با آنها روبه رو میشود، طبقه بندی نموده و با اطمینان بیشتری برای یادگیری آنها برنامه ریزی نماید. در ادامه کتاب مدل مهارتهای نرم را معرفی مینماید که در ۲ حوزه اصلی و ۴ خوشه دسته بندی میشوند. سپس شما را با دلایل پنهان شکست کسب و کارها آشنا میکند که نتیجه تحقیقات برجسته ترین دانشمندان حوزه روان شناسی مدیریت و موسسات بزرگ مشاوره مدیریت است.

نویسنده / مترجم : کبری موحدی منصور
زبان کتاب : فارسی

برای خرید کتاب مدل مهارتهای نرم مدیریت و رهبری، به لینک  مراجعه نمائید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!