قابل توجه پرسنل محترم:

با راه اندازی مجدد رستوران شرکت، لینک رزرو الکترونیکی غذا نیز در این بخش قرار خواهد گرفت.